Zpět na hlavní stránku.
Domů
Sdružená obec baráčníků "STARÉ  ČIČOVICE" Kolín V.

Baráčníci v ČR

 

120  výročí  založení Obce Baráčníku "Petr Guth" na Staroslavných Hradčanech

Sto let baráčnických žup aneb malá procházka výročími českých baráčníků v roce 2002
120  výročí  založení Obce Baráčníku "Petr Guth" na Staroslavných Hradčanech

Obec vznikla na počátku června L.P. 1882 v hostinci U Zlaté koruny č.p. 122 na Pohořelci. Jejím prvním rychtářem a  zároveň velkou postavou českého baráčnictva vůbec, byl Petr Vavřinec Guth. Ten myšlence. baráčnictva obětoval celý svůj život (vzdal se vojenského zaměstnání, přinesl nemalé finanční oběti - například prodal část svých strašnických pozemků,  aby mohl působit jako mecenáš baráčnického hnutí). Když v roce 1908 zemřel, ztrátu české baráčnictvo pociťovalo velmi dlouho.

Členové naší obce se v dalších letech  její existence věnovali přípravě různých dobročinných akcí, podporovali českou menšinu v pohraničí, pořádali národopisné slavnosti, činnost to byla opravdu pestrá, bohatá a záslužná. Když vše toto dění porovnáme se současným stavem, je nám trochu smutno. všechno je to dnes jaksi chudší a skromnější, i naše členská základna při porovnání s naší slavnou minulostí je dosti zmenšena - v současné době má totiž naše obec 14 řádných členů  a 1 členku přispívající.

Na počátku jsme se zmínili o slavné tradici našeho spolku, nejstaršího baráčnického spolku v Praze. Tato tradice nám však nesmí svazovat ruce, naopak nás musí nutit i při omezených možnostech se pokoušet vhodně na tuto historii navazovat.

Popřejme si tedy navzájem do dalších let pevné zdraví, hodně optimismu, elánu a chuti do práce pro české baráčnictvo!

                                                                                                konšelstvo obce

 

Sto let baráčnických žup aneb malá procházka výročími českých baráčníků v roce 2002

Letošní rok je v našem spolkovém  životě spojen s několika výročími,  která jistě stojí za připomenutí.

Nejvýznamnější z nich jsou  jistě stá výročí vzniku prvních baráčnických žup.

19. května 1902 byla ustavena I. župa "Polabská" se sídlem v Brandýse nad Labem, dnes nesoucí název "Pavla Stránského ze Zapské Stránky". Její regule byly schváleny Zemským úřadem v Praze dne 12. června 2002. V říjnu téhož roku byla založena II. župa "Karlova" na pravém břehu Vltavy. která dnes nese jméno českého krále "Jiřího z Poděbrad" - V následujícím roce byla ustavena III. župa "Přemyslova" na levém břehu Vltavy. která od roku 1925 nese jméno" Mistra Jana Husi". Následovala v roce 1904 IV. župa "Petra Gutha" se sídlem na Kladně a v roce 1905 V. župa "Václava Budovce z Budova" se sídlem v Mladé Boleslavi.

Vzrůstající počet členské základny a jednotlivých obcí sdružených ve Veleobci vyvolal potřebu vytvoření nového orgánu, který by tvořil mezičlánek mezi jednotlivými obcemi a ústředím a který by současně umožňoval větší spolupráci obcí v regionech. kde Baráčníci působili. V této souvislosti je zajímavé. že při bližším studiu vzniku obcí můžeme vypozorovat určitá časová obdob,. ve kterých se významněji rozšiřovala baráčnická základna.

- První období spadá do let 1889 - 1899. tedy do doby konání Jubilejní zemské výstavy v Praze roku 1891, Všeslovanské národopisné výstavy v  Praze r. 1895 a založení Veleobce českého Baráčnictva v království Českém roku 1896.

- Druhé období lze klást do let 1904 - 1912. resp. 1914. Právě toto období ovlivnilo utváření prvních baráčnických žup. které usilovaly o rozšíření své působnosti v jednotlivých oblastech. Bohužel příchod I. světové války přerušil tento vývoj a mnohé obce ukončily svoji činnost, kterou se ne vždy podařilo  po skončení válečných útrap obnovit.

-  Nejvýznamnější zakladatelské období spadá do let 1924-1935. Je zajímavé. že v této době zmítané politickými zápasy i těžkou hospodářskou krizí vzniklo nejvíce nových obcí a byly  formovány i nové župy.  Také tento vývoj byl přerušen událostmi. které předznamenaly zánik svobodného československého státu a příchod II.  světové války.

- Poslední významné zakladatelské období spadá do let 1945-1948. kdy po prodělaných útrapách radost z nově nabyté svobody napomáhala i ke vzniku nových obcí a žup.

Nutno ještě vzpomenout poněkud neblahé období let 1948-1951. Politické události roku 1948 ovlivnily i činnost českého Baráčnictva. V mnohých obcích i župách byly vytvářeny tzv. akční výbory. mnozí činovníci byli nuceni odejít ze svých funkcí a nebylo výjimečné i vylučování členů z baráčnických řad  Na činnost veřejných organizací a spolků začala dohlížet Národní fronta. která mnohé obce do té doby samostatné nebo začleněné do jiné baráčnické ústředny donutila ke vstupu do režimem tolerované Veleobce nebo ke sloučení s obcí Baráčníků. již ve Veleobci začleněnou.

Od padesátých let také začalo docházet k postupnému poklesu členské základny i k zániku některých obcí, a tento pokles bohužel pokračuje až do dnešních dnů.

V závěru si připomeňme další výročí. která se vztahují k letošnímu roku. Kromě sta let I. a II. župy uplyne 6. srpna  osmdesát let od založení VIII. ŽUpy "Tomáše ze Štítného" se sídlem v Českých Velenicích.

Dne 22. ledna 1932 bylo Veleobcí povoleno ustanovení XV. župy "Františka Holého" na Podřipsku se sídlem v Kralupech nad Vltavou. jejíž regule byly schváleny Zemským úřadem dne 22. května 1932. tj. před sedmdesáti roky.

55 let od svého vzniku si letos připomíná hned čtyřlístek žuP. a to XIX. župa se sídlem v Duchcově. XX. župa "Krušnohorská" se sídlem v Chomutově. XXI. župa se sídlem v Ústí nad Labem a XXII. župa "Sedličanská" se sídlem v Sokolově.

Ale i Veleobec si připomíná významná výročí. 19. března tomu bylo 105 let. kdy byly Zemským úřadem v Praze schváleny regule Veleobce pod číslem jednacím 5291/1897 35475. Ve dnech 6.- 7. června 1907 se konal I. sjezd ve Veleobci sdruženého Baráčnictva v Českých Budějovicích. v rámci kterého bylo rozhodnuto o vydávání prvního ústředního baráčnického časopisu "Český Baráčník". Do administrativní knihy tohoto časopisu. kterou vedl  Petr Guth, je možné nahlédnout ve Státním okresním archivu v Příbrami. kde je uložena v depozitáři spolu s dalšími baráčnickými materiály. zejména z historie Baráčnictva na Podbrdsku.

Před čtyřiceti lety byl utvořen při Veleobci obor panímaminek . Dne 29.5.1982 se konal v Praze VII. memoriál souseda Václava Zelenky. Bylo to jedinkrát v desetileté historii tohoto memoriálu. kdy jej jako hlavní organizátor nepořádala Mladá chasa. ale právě odbor panímaminek v rámci oslav 20. výročí svého založení.

Posledním kulatým výročím, které si letos připomínáme, je 50. výročí ustavení funkce vzdělavatele Veleobce. Funkci vzdělavatele převzalo Baráčnictvo od Sokolů. ale setkáme se s ní i u jiných organizací. (Orlové. sbory dobrovolných hasičfi atd.). Některé spolky mají funkci podobnou. ať. již bývá nazývána např. kulturním referentem či kantorem. se kterým se setkáváme v příbramském prostředí v Cechu příbramských horníků a hutníků. V baráčnických obcích se funkce vzdělavatele objevuje od počátku třicátých let, a jej ím velkým propagátorem byla IX. župa "Kubatova" se sídlem v Českých Budějovicích.

Upraveno z  příspěvku Jaroslava  Korbela, vzdělavatele VDSOB "Škvrňov" Příbram